Spoločnosť MALLAY s.r.o., IČO: 48038466, so sídlom: Pražská 17/2, 949 11 Nitra, ako prevádzkovateľ internetovej stránky http://www.mallayslovakia.sk v rámci nej vyhlasuje, že zbiera, spracováva a uchováva nasledovné:

Osobné údaje: meno, priezvisko, adresa bydliska, kontaktná e-mailová adresa, kontaktné telefónne číslo.

Účel spracúvania: plnenie zmluvných povinností prevádzkovateľa ako dodávateľa služby voči dotknutej osobe ako odberateľovi primárne za účelom kontaktovania ohľadom zakázok, prípadne informovaní o zmenách a podobne.

Právny základ spracúvania: zmluva uzatvorená medzi prevádzkovateľom a dotknutou osobou v rámci internetovej stránky.

Doba uchovávania: doba nevyhnutná na výkon práv a plnenie povinností prevádzkovateľa z  zmluvy a plnenie povinností vyplývajúcich najmä zo zákona o účtovníctve a z daňových predpisov a následne povinnosti archivácie.

Prevádzkovateľ oboznamuje dotknuté osoby s tým, že súčasťou prevádzky internetovej stránky sú služby tretích osôb Google Analytics a Google Search console slúžiace prevádzkovateľovi na poskytovanie kvalitnejších služieb návštevníkom internetovej stránky, vo vzťahu ku ktorým prevádzkovateľ nezhromažďuje a neuchováva osobné údaje.

Prevádzkovateľ prostredníctvom e-mailovej adresy: obchod@mallayslovakia.sk dotknutej osobe na základe jej žiadosti:

  • poskytne podrobnejšie informácie o spracúvaní a ochrane osobných údajov prevádzkovateľom a prípadnými sprostredkovateľmi;
  • poskytne informáciu o rozsahu spracúvaných údajov o dotknutej osobe a umožní mu prístup k týmto údajom;
  • vyhovie uplatnenému právu dotknutej osoby na opravu osobných údajov, na ich prenosnosť a na ich vymazanie alebo obmedzenie ich spracúvania v rozsahu, v akom to bude zlučiteľné s účelom ich spracúvania.
Potrebujete riešenie klimatizácie, vykurovania alebo vzduchotechniky?

Ozvite sa nám cez náš kontaktný formulár:

Kontaktný formulár